Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Các phần mềm thế hệ cũ hiện tại có tính chất đóng gói cứng tính năng, và rời rạc mỗi chức năng tách thành một phần mềm khác nhau. Hãy chạm vào các “niềm đau” bên dưới để mở ra thế hệ ứng dụng mới với tính chất “unified & universal”.

Việc một nơi, chat một nẻo

chuyển qua lại app phiền toái. Thông tin rời rạc, mỗi nơi một ít

loạn kênh chat. Chat xong trôi luôn khó tìm lại thông tin
 
unified work & communication

chat trực tiếp trên từng đầu việc, thông tin tập trung một nơi

chat theo kênh với cấu trúc tổ chức liền mạch với mảng việc, bộ phận
 
Quá nhiều phần mềm rời rạc

mỗi chức năng lại dùng một phần mềm riêng: Task, Chat, CRM, HRM…

giao diện hành vi khác nhau, luồng việc không thông suốt, dữ liệu phân tán
 
unified & universal

hợp nhất nhiều chức năng công việc & chat trao đổi ở một nơi duy nhất

luồng công việc, dữ liệu, tương tác thông suốt, nâng cao hiệu quả làm việc
 
Dễ bắt đầu, khó về sau

tính năng đóng gói sẵn. Dễ bắt đầu với ở phần cơ bản, phổ thông

dùng lâu về sau muốn làm chức năng theo nhu cầu riêng thì khó
 
no-code & low-code

kéo thả tạo tính năng dễ dàng không cần code, ai cũng làm được

tự tạo tính năng đồng hành cùng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp
 

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Các phần mềm thế hệ cũ hiện tại có tính chất đóng gói cứng tính năng, và rời rạc mỗi chức năng tách thành một phần mềm khác nhau. Hãy chạm vào các “niềm đau” bên dưới để mở ra thế hệ ứng dụng mới với tính chất “unified & universal”.

Việc một nơi, chat một nẻo

chuyển qua lại app phiền toái. Thông tin rời rạc, mỗi nơi một ít

loạn kênh chat. Chat xong trôi luôn khó tìm lại thông tin
 
unified work & communication

chat trực tiếp trên từng đầu việc, thông tin tập trung một nơi

chat theo kênh với cấu trúc tổ chức liền mạch với mảng việc, bộ phận
 
Quá nhiều phần mềm rời rạc

mỗi chức năng lại dùng một phần mềm riêng: Task, Chat, CRM, HRM…

giao diện hành vi khác nhau, luồng việc không thông suốt, dữ liệu phân tán
 
unified & universal

hợp nhất nhiều chức năng công việc & chat trao đổi ở một nơi duy nhất

luồng công việc, dữ liệu, tương tác thông suốt, nâng cao hiệu quả làm việc
 
Dễ bắt đầu, khó về sau

tính năng đóng gói sẵn. Dễ bắt đầu với ở phần cơ bản, phổ thông

dùng lâu về sau muốn làm chức năng theo nhu cầu riêng thì khó
 
no-code & low-code

kéo thả tạo tính năng dễ dàng không cần code, ai cũng làm được

tự tạo tính năng đồng hành cùng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp
 

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Niềm đau hiện trạng & giải pháp tiếp theo

Các phần mềm thế hệ cũ hiện tại có tính chất đóng gói cứng tính năng, và rời rạc mỗi chức năng tách thành một phần mềm khác nhau. Hãy chạm vào các “niềm đau” bên dưới để mở ra thế hệ ứng dụng mới với tính chất “unified & universal”.

Việc một nơi, chat một nẻo

chuyển qua lại app phiền toái. Thông tin rời rạc, mỗi nơi một ít

loạn kênh chat. Chat xong trôi luôn khó tìm lại thông tin
 
unified work & communication

chat trực tiếp trên từng đầu việc, thông tin tập trung một nơi

chat theo kênh với cấu trúc tổ chức liền mạch với mảng việc, bộ phận
 
Quá nhiều phần mềm rời rạc

mỗi chức năng lại dùng một phần mềm riêng: Task, Chat, CRM, HRM…

giao diện hành vi khác nhau, luồng việc không thông suốt, dữ liệu phân tán
 
unified & universal

hợp nhất nhiều chức năng công việc & chat trao đổi ở một nơi duy nhất

luồng công việc, dữ liệu, tương tác thông suốt, nâng cao hiệu quả làm việc
 
Dễ bắt đầu, khó về sau

tính năng đóng gói sẵn. Dễ bắt đầu với ở phần cơ bản, phổ thông

dùng lâu về sau muốn làm chức năng theo nhu cầu riêng thì khó
 
no-code & low-code

kéo thả tạo tính năng dễ dàng không cần code, ai cũng làm được

tự tạo tính năng đồng hành cùng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp
 

Tổ chức, quản lý & làm việc hiệu quả

Tổ chức, quản lý & làm việc hiệu quả

Tổ chức, quản lý & làm việc hiệu quả

Dễ dàng tự phát triển & cấu hình chức năng vận hành công việc theo nhu cầu khác nhau

Dễ dàng tự phát triển & cấu hình chức năng vận hành công việc theo nhu cầu khác nhau