Các mẫu chứng năng ứng dụng

Cài lên dùng được luôn. Được tạo sẵn bằng kéo thả từ tính chất “unified & universal” của Luklak. Người dùng có thể tự tạo những chức năng khác theo nhu cầu.